สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
 • link
 • คู่มือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  แบบสอบถามออนไลน์
  ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้
  โปรแกรม KSP Bundit
  สถาบันผลิตครูที่MOUกับคุรุสภา
  สถาบันที่ได้รับการรับรอง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
  ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ต่ออายุใบอนุญาต
  ครูอาวุโส
  คุรุสดุดี
  FAQ

ข่าวประกาศสไลด์

 ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!! ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึง เดือนธันวาคม 2555 ที่ยังไม่ได้รับการต่ออายุ ให้ตรวจสอบรายชื่อตนเองที่เว็บไซต์(รายชื่อ)  หากมีรายชื่อขอให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งโดยด่วน (ขั้นตอน)

การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ดำเนินการขอต่อใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 หากไม่ดำเนินการอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

ด่วนมาก ขยายเวลารับผลงานหนึ่งแสนครูดี ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดโหลดได้ที่เมนูหนังสือราชการ
   

หนังสือราชการของคุรุสภาสระแก้ว เขต 2

<
>
ด่วน!! ขยายเวลารับผลงานหนึ่งแสนครูดี ขอให้สถานศึกษา ดำเนินการส่งผลงาน ประเภทครู

ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2556 <>หนังสือนำขยายเวลาแสนครูดี>/ สิ่งทีส่งมาด้วย ขยายเวลาแสนครูดี /แบบเสนอ word file
  >
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอให้ดำเนินการยื่นแบบคำขอต่ออายุ ก่อนที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน ตามข้อบังคับคุรุสภา เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 (หนังสือราชการแจ้ง / ข้อบังคับฯ / ประกาศผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เมนูแบบฟอร์มต่างๆ และยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐาน ที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 
ครูชาวต่างชาติ การออกหนังสืออนุญาตให้ครูต่างชาติประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เกณฑ์การพิจารณาของคุรุสภา (หนังสือราชการแจ้ง / คำชี้แจง )
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
สำหรับครูสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 และครู สังกัดโรงเรียนเอกชน
ดูรายละเอียดที่เมนู หนึ่งแสนครูดี ด้านขวา
(หมดเขตส่งผลงาน 7 มิถุนายน 2556) 

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

>
<
>>

ภาพกิจกรรม

© 2005-2014 | [ Control Panel ]