สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
 • link
 • คู่มือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  แบบสอบถามออนไลน์
  ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้
  โปรแกรม KSP Bundit
  สถาบันผลิตครูที่MOUกับคุรุสภา
  สถาบันที่ได้รับการรับรอง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
  ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ต่ออายุใบอนุญาต
  ครูอาวุโส
  คุรุสดุดี
  FAQ
(หมดเขต)รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556>
สำหรับครูสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 และครู สังกัดโรงเรียนเอกชน
ดูรายละเอียดที่เมนู หนึ่งแสนครูดี ด้านขวา
(หมดเขต)แจ้งรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ โปรดตรวจสอบรายชื่อ (ครูบรรจุใหม่ที่มีชื่อรายชื่อโปรดเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย) ผู้ประสงค์สมัครเข้าอบรมเพิ่มเติม สามารถแจ้งรายชื่อได้ถึงวันที่ 27 พ.ค 56 แจ้งที่เบอร์ 0802880514 โดยคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับเพิ่มเติมอีกครั้ง รายละเอียดหนังสือนำแจ้ง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามการอบรม รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ตรวจสอบที่นี่ แบบคส04 แผนที่ เขาแก้วเสด็จ สงสัยสอบถามเพิ่มเติม 0802880514

ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนทุกสังกัด ในอำเภออรัญประเทศ วัฒนานคร ตาพระยาและ โคกสูง พิจารณาส่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือผู้ที่มีความพร้อมและสมัครใจ เข้าร่วมการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556 หลักสูตร 5 วัน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยให้สถานศึกษารวบรวบแบบแสดงความประสงค์และสรุปรายชื่อ ตามแบบที่คุรุสภากำหนด ส่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 หนังสือนำส่งทุกสังกัด อบรมคุณธรรม56สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3
(แจ้งข่าวให้ตรวจสอบด่วน)ขอให้ผูัที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 52- ธ.ค. 55 และยังไม่ได้รับการต่ออายุ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ และส่งเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยด่วน 
(หมดเขต) รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2556 รายละเอียด/ หนังสือแจ้งรางวัลคุรุสภาปี 2556 /ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณรางวัลคุรุสภา 2556 / แบบขอรับรางวัลคุรุสภา2556 / แผนผังขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก / แบบสรุปผลรางวัลคุรุสภา56   หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2556  ยื่นผลงาน ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
 
(หมดเขต) การคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2556  / หนังสือนำคุรุสดุดี56 แจ้งรายละเอียด / ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดลือกคุรุสดุดี 2556 / 2เอกสารหมายเลข 2 / 3เอกสารหมายเลข 3 / เอกสารหมายเลข 5 แบบประเมินคุรุสดุดี / แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน คุรุสดุดี ปี 56 / หมดเขตส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 30 เมษายน 2556 ยื่นส่งผลงาน ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

(หมดเขต)การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556  หนังสือนำส่งครูผู้สอนดีเด่น56แจ้งรายละเอียด / 2.ประกาศครูผู้สอนดีเด่น 2556 / แบบสรุปผลการปฏิบัติครูดีเด่น2 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2556 ส่ง ณ คุรุสภาเขตพ้้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

(หมดเขต) การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2556 หนังสือราชการแจ้ง / ประกาศคุรุสภา เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น 2556.pdf / แบบรายงานประวัติและผลงานครูภาษาไทยแบบสรุปผลการปฏิบัติครูภาษาไทยดีเด่น หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2556 ยื่น ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2>>
(หมดเขต) การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2556  หนังสือราชการแจ้ง ประกาศฯ แบบมอ.1 แบบมอ.2  หมดเขตส่ง 30 เมษา 2556 ยื่นแบบที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
(หมดเขต)การส่งผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2556 รายละเอียดประกาศ หนังสือนำแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนทุกสังกัด ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2555 ขอให้ผู้มีรายชื่อติดต่อขอรับเกียรติบัตรได้ที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ติดต่อสอบถาม 037-232901  หนังสือราชการแจ้ง  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
(หมดเขต) การส่งผลงานวิจัยฯประจำปี 2555 รายละเอียดประกาศ   หนังสือนำแจ้ง (หมดเขตส่งแล้ว 15 มีนาคม 2556)
ประกาศผลรางวัล ครูดีมีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2556 ประกาศคลิก  หนังสือนำแจ้ง  ผู้ประสงค์มารับรางวัล ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 ณ สพป.สระแก้ว เขต 2 วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 56 (ชุดผ้าไทย)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลคุรุคุณธรรม  (หนังสือนำ) (ประกาศ)

หนังสือราชการแจ้งการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2556  (รายละเอียด อยู่เมนูด้านขวา)

หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ทุกสังกัด) รายละเอียดหนังสือนำ คลิก (ตัวอย่างประกาศ)
หนังสือราชการแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556 (ทุกสังกัด) รายละเอียด คลิก
หนังสือราชการแจ้งรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2555 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน/โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน รายละเอียด คลิ๊ก
หนังสือราชการแจ้ง รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด รายละเอียด คลิ๊ก
© 2005-2014 | [ Control Panel ]